2007-2008
2006- 2005 - 2004
2003 - 2002 - 2001
2000 - 1999 - 1998
1997- 1996 - 1995
1994 - 1993 - 1992
1991-1815


 

 

 


ϐȊ ̂ĠД, ͇̈Đ Д, Β 31.12.1999 N 1115/475 ΁ Ӓ…Іą͈ȠȍђГʖȈ ΠώПĊŠ̅Ĉʎ р͈ҀЍ΃Π΁őυׅ͈ߠˈ֬ юąІȕџ  ȇ΋ߒΐ Ōō͎Î юąІȟ ΐÀ͎ ӒЅ͍ȕ ąˠ

Ϯ ᮱⮿ 18 006 㮤༢r>
<<< ͠砤


  Ǡॣ豲ਰ⠌譾Ქ Д 24 䥢ࠫ000 㮠N 2131
  ------------------------------------------------------------------

      ͈̈ђŐђŽ ӒЅ͍ȕ ąˠЎёȉъΉ ԅąЀֈȍ

      ͈̈ђŐђŽ DŽЀŽΕЀ͈ͅߠЎёȉъΉ ԅąЀֈȍ

                 ϐȊ

              31 䥪ࡰ999 㮍

                N 1115/475

         ΁ Ӓ…Іą͈ȠȍђГʖȈ ΠώПĊō
      ̅Ĉʎ - р͈ҀЍ΃Π΁őυׅ͈ߠˈ֬ юąІȕџ
     ȇ΋ߒΐ Ōō͎Î юąІȟ ΐÀ͎ ӒЅ͍ȕ ąˍ

     楫ﵠ ᮢ尸孱⢮⠭迠 ୨砶訠 쥤趨 ﮬ
  먶ବ ᮤ尦๨챿 ⠠觮뿲堠Ⱕ쥭ঠ ୮⍊  ⭳Ⱕ堤嫬 㫳縥 ⧠謮䥩Ტ迠 ﮠ 䠭㠠⮯ற㠠ፊ  륷塭 -  ﰮ䨫લ跥᪨쨠 㷰妤孨ﬨ 㮱㤠౲⥭ 荊  쳭趨쭮頠 ᨱ⥬  礰ࢮ୥,  ୨砶訠 ⠠ 
  ᵮ䨬뵠 㱫頠०謠 ᮤ尦୨ ୻ 䠭 ꠲壮ਨ
  먶 -
    ϐȊۂ̺
    1. Ӳ⥰䨲젠ﰨ렣६㾠 ȭᲰ㪶辠 ﮰ浪堠 쥤誮  -
  ᠭ負୮㮠ᯥ祭迠먶, ᮤ尦๨屿 ⠨箫ﲮ࠵ Ⱕ쥭  ᮤ尦୨࣠ ⭳Ⱕ堤嫮
    2. ̨Ⱐ젢७ 䥫, ૼଠӄ, ӂĠ᳡ꥪ⮢
  Юᱨ鱪 ԥ䥰ඨ謠 ӂĒ, ӂĠ (΂ĩ  8  Ó  ̂Ġ Юᱨ謍
  ೪䨲嫿젠 ୮⠠ 㯰ࢫ孨 礰ࢮ୥젠᳡ꥪ⮢
  Юᱨ鱪ԥ䥰ඨ蠮࣠⼠ࠡ ﮠ 砭辠 쥤趨
  ﮬ 먶ବ ᮤ尦๨챿 ⠠觮뿲堠Ⱕ쥭ঠ
  ୮⠠⭳Ⱕ堠䥫 (䠫奠 -  Ȃѩ,  ⠠ ᮮ⢥Ⱳ⨨  ፊ  Ⱕᮢ୨ﬨ ȭᲰ㪶訬 㲢尦䥭 ⮿騬 ﰨꠧ
    3. ӱ⠭⼬ 粮 쥲祱ꮥ ᯥ祭襠䥿⥫쭮Შ Ȃэ
  ӂĒ  蠠ӂĠ (΂ĩ 8 Ó ̂Ġ Юᱨ蠠ﮠ ⮯றଠ 륷塭-
  ﰮ䨫લ跥᪮鬠 ᠭ負୮頠 蠠 ﰮ⨢褥쨷屪 ࠡ
  饱⢫沈ῠᮮ⢥Ⱳ⥭쥤趨謨 㯰ࢫ孨ﬨ (嫠쨬
  嫥쨩 ̂Ĭ ӄ, ӂĠ᳡ꥪ⮢ Юᱨ鱪 ԥ䥰ඨ謠 ﮍ
  쥱Ⳡ䨱뮪ඨ蠈‘ ӂĒ 蠓„ (΂ĩ 8 Ó ̂ĠЮᱨ讍
    4. ʮ 砠⻯孨嬠 ⮿饣ﰨꠧࠠ⮧뮦貼 
  砬屲貥륩  ̨Ⱐ ⭳Ⱕ堠䥫 Юᱨ鱪 ԥ䥰ඨ蠠荊  砬屲貥륩 ̨Ⱐ 礰ࢮ୥ Юᱨ鱪 ԥ䥰ඨ蠠ﮍ
  곰谳嬻젭௰ࢫ孨ﬠ䥿⥫쭮Შ.

                        ̨Ⱐ⭳Ⱕ堤嫍
                              ®Г؀ɋ΍

                       ̨Ⱐ 礰ࢮ୥
                              ޮ؅—ōʎ

                              ϰ諮業襍
                        ꠯ਪ৳ ̂ĠЮᱨ蠨
                           ̨ࠢࠐ訍
                   31 䥪ࡰ999 㮠N 1115/475

                ȍђГʖȟ
   ΠώПĊŠ̅Ĉʎ - р͈ҀЍ΃Π΁őυׅ͈ߠˈ֬ юąІȕџ
     ȇ΋ߒΐ Ōō͎Î юąІȟ ΐÀ͎ ӒЅ͍ȕ ąˍ

              I. Ρ騥 ﮫ

    1. ̥䨶譱ꨥ  ࠡ誨 觮뿲⠠Ⱕ쥭ᮤ尦୨  ୮⠢७ 䥫<*> ୨糾⠠蠠饱⢫ᄇ 쥤趨㾍
  ﮬ ﮤ墠嬻젠蠠譿嬻젠⠠ᮢ尸孨蠠ﰥᲳ﫥,
  ꮭⰮ뼠 砠 ⻯孨嬠 ⠠ȂѠ 㮱㤠౲⥭  ᠭ負୮  -
  䥬讫祱ꨵ ﰠ⨫ 蠭ನ⮢.
    ---------------------------------
    <*> - Ġ륥 - "ȂѢ.

     ᫳砥 㲱⢨ ȂѠ쥤趨赠 ࠡ誮⠠䳭궨蠠ﮍ
  쥤誮 - ᠭ負୮쳠 ᯥ祭辠 ﮤ墠嬻堠蠮ᢨ컵 ⍊  ᮢ尸孨蠠ﰥᲳ﫥 ⮧렣ྲῠ 쥤趨赠 ࠡ誮⍊  礰ࢯ㭪⠠ 㮰ꮣ ࠩ 蠫譥魮㮠ୠ ⭳Ⱕ半  䥫<*>.
    --------------------------------
    <*> - ̥䨶譱ꨥ ࠡ誨, 㪠砭 ⠯㭪⥠ 1 ⮿饩
  ȭᲰ㪶訬 䠫奠謥Ɀ "쥤趨襠ࠡ誨 ȂѢ.

    ˨栬 䠾騥ῠ ⠠⫮歮頬夨樭᪮頯騬 ࠲દ半  ଡ㫠⮰ 먡⠶训భ륤 蠠륷孨蠠ﮠ ﮢ
  㨷屪赬  ⥭尨祱ꨵ  砡⠭詬  ˆנ - 譴媶訬
  ⳡ尪㫥砬 ᠵభ 䨠ᥲଠ 䰳㨵 砡⠭詬 ﰨ ꮲ半  ﮪৠ ॰뢭 뾤孨堠 蠠 륷孨嬠 ᯥ稢ྲ῍
  ᵮ䨬  ᯥ樠먧谮⠭  쥤趨  ﮬ  ⍊  ᮮ⢥Ⱳ⳾騵  륷塭 -  ﰮ䨫લ跥᪨堠 㷰妤孨﵍
  㮱㤠౲⥭ 蠬㭨樯ૼ ᨱ⥬ 礰ࢮ୥.
    2. ϰ蠠砭訠 쥤趨ﮬ 쥤趨襠ࠡ誨 Ȃэ
  ೪䱲⳾Ɀ αନ 砪䠲嫼Ტࠐ話ꮩ ԥ䥰ඨ蠠
  ୥ 礮஢쿠 㰠椠 22.07.93 㮠 N 5487-1<*>, 䰳㨬荊  젲袭묨  ﰠ⮢묨  લନ  Юᱨ鱪  ԥ䥰ඨ蠠   礰ࢮ୥, 砪쨠 蠠譻쨠젲袭묨 ﰠ⮢묨 લନ
  ᳡ꥪ⮢ Юᱨ鱪ԥ䥰ඨ謠࠲દ堭౲婠ȭᲰ㪶襩.
    --------------------------------
    <*> - ¥䮬蠑ꥧ䠠뵠䥯㲠⮢ Юᱨ鱪ԥ䥰ඨ荊  蠂尵 Ѯ⥲ࠐ話ꮩ ԥ䥰ඨ謠1993 㮬 N 39, Ხ 1318;
  Ѯᰠ લϰ姨䥭⠠蠠ϰࢨ⥫챲⠠ Юᱨ鱪 ԥ䥰ඨ謍
  1993 㮬 N 52, Ხ 5086.

    3. ̥⮤跥᪮堠 ᯥ祭襠 䥿⥫쭮Შ ȂѠ ﮠ ⮯ற଍
  륷塭 ﰮ䨫લ跥᪮頠蠠ᠭ負୮ - ﰮ⨢褥쨷屪
  ࠡ  饱⢫沈ῠ  쥤趨謠  㯰ࢫ孨嬠 (嫮쬍
  嫥쩠̂Ĭ ӄ, ӂĠ᳡ꥪ⠠Юᱨ鱪ԥ䥰ඨ讍
    4. î᳤ఱ⢥頠ᠭ負୮ - 䥬讫祱ꨩ 箰 砍
  ȂѠ 饱⢫沈ῠ 業Ⱞ젠 㮱㤠౲⥭ ᠭ負୮  -
  䥬讫祱ꮣध<*> ̂Ĭ ӄ, ӂĠ᳡ꥪ⠠Юᱨ鱪
  ԥ䥰ඨ讍
    --------------------------------
    <*> - Ġ륥 - "փѝ͠ ̂Ĭ ӄ, ӂĠ᳡ꥪ⮢ Юᱨ鱪
  ԥ䥰ඨ袮

    5. ĥﲥ뼭젠쥤趨赠 ࠡ誮⠠ȂѠ ୨糥Ɀ ⍊  ᮮ⢥Ⱳ⨨ ᠯ렭 㲢尦䥭 ૼȂѬ ᮣ렱썊  ᠠ쥤趨謠㯰ࢫ孨嬠(嫮쬠 嫥쩠̂Ĭ ӄ, ӂč
  ᳡ꥪ⠠Юᱨ鱪ԥ䥰ඨ讍
    6. β祲렠ࠡ 쥤趨赠ࠡ誮⠈‘ ࠢ뿾Ɀ ⍊  㱲୮⫥젯䪥 ⠬夨樭᪮堳ﰠ⫥ (嫬 嫥)
  ̂Ĭ ӄ, ӂĠ᳡ꥪ⠠Юᱨ鱪ԥ䥰ඨ讍
    7.  ȂѠ䮫死 Ỳ젰ৰ࡮⠭렠䮫歮Ჭ률 譱ⰳ궨蠠䫿
  쥤趨赠 ࠡ誮⬠ 㰠䨪 ࠡ 쥤趨 殺ᮭૠ,
  ﰠ⨫ࠠ⭳Ⱕ㮠 ࠱ﮰ浪ࠠ䫿  ᮫쭻嬠 騵ῠ ⍊  쥤趨觮뿲 ȂѮ

     II. α 砤෨ 蠴㭪樨 쥤趨 殺ᮭૠ

    7. α蠧ठ砬蠬夨樭᪨堰࡮⭨ꮢ ȂѠᄇῺ
    7.1. ΰ㠭觠樿 蠠 砭襠 쥤趨 ﮬ  먶ବ
  ᮤ尦๨챿 ⠈‘.
    7.2. α㹥Ტ륭襠 ﰮ⨢褥쨷屪  ᯥ祭迠 먶,
  ᮤ尦๨屿 ⠈‘.
    7.3. α㹥Ტ륭襠 ꮭⰮ뿠 砠 ᠭ負୮ -  㨣襭跥᪨썊  ᮤ尦୨嬠ﮬ幥 ȂѮ
    7.4. α㹥Ტ륭襠  ⧠謮䥩Ტ迠   ᠠ  㷰妤孨ﬨ
  㮱㤠౲⥭ 蠬㭨樯ૼ ᨱ⥬ 礰ࢮ୥ 蠳㮫  - 豯貥뼭 ᨱ⥬뼪> ﮠ ⮯றଠ 쥤誮 - ᠭ負୮㮍
  ᯥ祭迠먶, ᮤ尦๨屿 ⠈‘.
    --------------------------------
    <*> - Ġ륥 - "ӈѢ.

    8. ϰ蠮ꠧ୨蠬夨樭᪮頯騠먶ବ ᮤ尦๨챿 ⠈‘,
  쥤趨襠ࠡ誨 ȂѠ饱⢫ᄇ:
    8.1. *⨢ ⻿⫥ 譴媶训, ⥭尨祱ꨵ, ꮦ,
  ﱨ娷屪赬 ২⠰ 蠠䰳㨵 ᭻堠砡⠭詠 ﳲ嬍
  ﰮ⥤孨夨樭᪨堮ᬮⰮ⺠ ﰨ ﮱ⳯륭訬 ﰨ ﰮ⥤孨荊  ﮪଥ୻堮ᵮ䮢, ﰨ ๥堠砠쥤趨ﮬ ﰨ
  㡻⨨ 觠ȂѮ
    8.2. Ϊৠ  ଡ㫠⮰  쥤趨 ﮬ  㰮⭥
  殺⨷ (䮢࠷塭, ⠠⮬ 稱률 ⫮歮鬠 쥤誮  -
  ᠭ負୮頯騮
    8.3. ΰ㠭觠樾 砭迠᪮ன 쥤趨ﮬ.
    8.4. ΰ㠭觠樾  ꮭᳫ철権  ᮫쭻嬠 䠾騵ῠ ⍊  ᯥ樠먧谮⠭ 쥤趨ﮬ.
    8.5. ΰ㠭觠樾  蠠 饱⢫孨堠 㮱免૨砶訠 먶,
  䠾騵ῠ⠱⠶训భ륷孨讍
    8.6. »ﮫ襠  ४権  蠠 孨頠 Ⱐ祩  -
  ᯥ樠먱⮢ 蠪㫼⠭⮢.
    8.7. Рᷥ⠠ ﮲ॡ⨠  ⠠ 륪ఱ⢥堠 ﰥಠ嬍
  䥧譴媶训  ᰥ䱲⠵  蠠 쥤趨  ೤,
  ᢮墰嬥堠ﰥ䱲ࢫ孨堠⠠㱲୮⫥젯䪥 ೪䱲ⳍ
  ȂѠ ᮮ⢥Ⱳ⳾騵 砿⮪  赠 ﮯ孨蠠 (ﰨ岥).
  »ﮫ襠㱲୮⫥堯ࠢ諠赠尠迬 ⻤෨ 蠳祲஍
    8.8. α㹥Ტ륭襠 쥤趨  ꮭⰮ뿠 砠 ᮡ뾤孨嬍
  㮱㤠౲⥭ ᠭ負୮ - 䥬讫祱ꨵ ﰠ⨫ 蠭ನ⮢
  ﰨ ࠧ쥹孨謠 ୨砶訠 免୨ﬠ ⮤ࡦ孨謠 ᠭ -
  ﰠ祷 ᯥ祭訬 ᠭ負୮頮ᰠ᮲ꥠ먶, ᮤ尦๨屿 ⍊  ȂѮ
    8.9. ΰ㠭觠樾  蠠 ᯥ祭襠 ﰮ⥤孨 ᠭ負୮ -
  ﰮ⨢褥쨷屪赠 쥰迲詠 ﰨ  ⻿⫥  譴媶训
  ᮫쭻宍
    8.10. ΰ㠭觠樾 蠠ᯥ祭襠 ﰮ⥤孨䥧譴媶训
  쥰迲詮
    8.11. ΰ㠭觠樾    蠠   ᯥ祭襠    ﰮ⥤孨  ᠭ負୮ - ﰮᢥ⨲嫼 ࠡ.
    8.12. ͠ﰠ⫥ ⠖Ñݍ ̂Ĭ ӄ, ӂĠ᳡ꥪ⮢ Юᱨ鱪
  ԥ䥰ඨ蠠蠠嬥 ⠠業ⰻ 㮱㤠౲⥭୨⠰-
  䥬讫祱ꮣध ⠠᳡ꥪ⠵ Юᱨ鱪 ԥ䥰ඨ輪>
  Ⱕ堠觢幥 뿢륭訠譴媶训 ᮫쭻報।蠫趬
  ᮤ尦๨屿 ⠈‘.
    ---------------------------------
    <*> - Ġ륥 - "փѝ͠⠱㡺媲ൠЮᱨ鱪ԥ䥰ඨ袮

    8.13. ¥䥭襠ᵮ䨬쥤趨䮪㬥樨:
    泰 쥤趨赠  먶,  ᮤ尦๨屿  ⠠ Ȃэ
  (ﰨ뮦孨場 ꠭౲婠ȭᲰ㪶訩;
    泰 ᠭ負୮㮠ᮤ尦୨‘ (ﰨ뮦孨堠5 ꠠ⮿饩
  ȭᲰ㪶訩;
    泰 ॣ豲࠶訠䥧譴媶訠(䥧譱媶訩 (ﰨ뮦孨堠6 ꍊ  ⮿饩 ȭᲰ㪶訩.

        III. ΰ㠭觠樿 쥤趨 ᯥ祭迍

    9.   ⥷孨堠殺⻵ ᳲ ﰥỢ୨⠠ ȂѠ ﰮ⮤貱  殺⨷ 쥤趨詠  ⱥ堠⭮⼠ ﮱ⳯袸赠 ᠠ楫쾍
  ⻿⫥ 먶 ᠠ ﮤ孨嬠  譴媶训  砡⠭迬
  ﰥ䱲ࢫᄍ赠᭮᲼ 䫿 㦠嬠 蠡, 䠾騵ῠ⍊  ⫮歮頠쥤趨 ﮬ. ϰ蠠쬠 ๠岱 ᮥ
  ⭨젭襠跨堯ி⫥ ꮦ, ⥭尨祱ꨵ, ﱨ娷屪赍
  砡⠭詬 ﮰথ᲼ 磻誳륧 祱
    α쮲࠯஢Ɀ  쥤趨謠 ࠡ誮젠 ⠠ 쥤趨
  ꠡ譥⥮ Х㨱Ⱐ樿 ᮫쭻堠蠠먶, ﰥ亿⫿堠栫 
  ᮱⮿ 礮஢쿬 饱⢫沈ῠ⠦㰭૥ 쥤趨赠
  먶, ᮤ尦๨屿 ⠈‘.
    10.   ᫳砥 㲱⢨쥤趨 ࠡ誠 ⠠殺认
  ﮱ⳯륭迠⠈‘ ⭮⼠ﰨỢ訵 먶, 赠  饱⢫沈῍
  䥦㰭묠ﮠȂѮ ĥ泰 ﮠȂѠศ⠥⠢젯ਡ뢸赠먶   ᮱⮿ 赠 礮஢쿠 ﰥ䬥⠠ ⻿⫥  䠾騵ῠ ⍊  ⫮歮頠쥤趨 ﮬ, ࠠ⠪楠 饱⢫沈 㦭멍
   ꮦ ﮪ஢蠢ᨱ⮩ 砱⨠ 㮫 (Ⳬ頩 
  跨堯ਧⰠ⬻, 磻誳륧ଠ祱讍
    ϰ蠭૨稨 栫  ⭮⼠ ﮱ⳯袸赠 먶   﫮宥
  ᠬⱲ⨥ 諨 ﰨ 뵠ﰨ筠꠵ 砡⠭迠(Ⱐ⬻) 䥦㰭멍
  ﮠȂѠ砭 夫孭맢಼ 쥤趨 ࠡ誠 ȂѬ 먡  ᰨ㠤㠱ꮰ쥤趨ﮬ.
    Π१㫼⠲ൠ ﮤ墠嬻堠蠠譿嬻嬠 砿⫥半  ﰨ 젠栫堠 ᮱⮿ 礮஢쿠蠮ꠧ୭䠢訬῍
  쥤趨 ﮬ ﰮ觢Ɀ ᵮ䨬률 砯豨 ⠠泰半  쥤趨赠먶, ᮤ尦๨屿 ⠈‘, ꮲ頵࠭貱
  礰ࢯ㭪⥠ȂѬ ࠢ 殺认 㲱⢨夨樭᪮㮠ࠡ誠 - ㍊  䥦㰭 ﮠȂѮ
    11. ±堤ࢫ孭률䫿 ᮤ尦୨ ȂѠ 먶ࠠﮤ⥰㠾Ɀ
  砲嫼 ᠭ負୮頠࡮⪥ ⠠ᠭﰮﳱꭨꥠ ᠪଥ୮鍊  䥧譴媶襩 ⥹婬 १㫼⠲렠ꮲ頠 砭Ɀ  ⠠ 泰
  ॣ豲࠶訠 䥧譴媶訠 (䥧譱媶訩.   䠫쭥鸥젠ﮬ뢪͊  ᮤ尦๨屿 ⠈‘ 먶 ᯥ稢ॲῠﮠ㰠䨪㬠 ०堠
  ࠧࠢ ᥬ젤.
    12. ˨栬 ﮰথ堠ꮭ⠣讧蠠ꮦ蠠(⠠⮬  稱륍
  祱,  㭮魨窮⻬蠠 蠠 㰨᪮⻬蠠砡⠭迬蠠쮾Ɀ
  嫼ૼ 蠢 ﮱ륤 ।쮠 ±堠⸨屿 ⍊  ꮭ⠪⥠ ᠠ蠠먶࠮ᬠⰨ⠾Ɀ 쥤趨謠ࠡ誮절‘ 荊  ࠢ뿾Ɀ 䮯貥뼭㾠ᠭ負୳ᰠ᮲곮
    Τ妤ࠨ  ﮱ⥫쭻堠ﰨ륦⨠ 堠먶 ﮤ⥰㠾Ɀ
  ꠬尭 ࡮⪥, १㫼⠲렠ꮲ頠 砭Ɀ  ⠠ 泰
  ॣ豲࠶訠 䥧譴媶訠 (䥧譱媶訩, ࠭ಥ뼭蠯嫼
  ᥫ쥠- 䮯貥뼭诿祭辠蠱⨰ꥮ
    Ϯ䮧ॢ६률蠠譿嬻嬠 㠠ꮲ堠ﰨ 堢뿢륭
  磻誳륧, ﮤ⥰㠾Ɀ ᠭ負୮頮ᰠ᮲ꥠ⠠ᠭﰮﳱꭨꥠ ፊ  ﰨ쥭孨嬠ﰮ⨢䨪㫥筻堯९ఠ⮢.
    13. ˨栠ᠯ簥젭࠭૨稥 譴媶训砡⠭迬
  祱㬠 磻誳륧 ᰠ糠ﮱ률ࠨ箫谳⠧䮰堨
  ﮬ幠⠠쥤趨詠 觮뿲 諨 ᯥ樠뼭 ⻤嫥  ꠬尳, 㤥 ᮤ尦ಱ嫼  䰳㨵 먶 䮠㱲୮⫥
  䨠㭮砮
    ȧ೾Ɀ 㦠堲દ堫趠 ᠯਧନ ﱨ娷屪
  砡⠭迮 Ѯ⬥Ჭᮤ尦୨堨報 䰳㨬蠫趠쨠䮯㱪ॲ῍
  머젯堮ᬮⰠ 蠯豼쥭ફ Ⱐ砠- ﱨ娠Ⱐ.
    14. Πꠦ䮬 ᫳砥 ⻿⫥ 譴媶训(২⠰
  砡⠭迠 쥤趨詠 ࠡ誠 ȂѠ 䮪려뢠岠 ૼ㍊  㷰妤孨 ⻸屲嬳 쥤趨 ૼ㮍
    ϰ蠮ⱳⱲ⨨ ⠠ȂѠ 쥤趨 ࠡ誠 䥦㰭멠ﮠȂэ
  䮪려뢠岠ૼ㠳簥椥 (諨 먶㠠壮 砬孿쳩   ꠦ䮬 ᫳砥 ⻿⫥ ⠠ȂѠ 먶, ﮤ貥뼭뵠跨半  譴媶训২⠰砡⠭迮 ͠砫쭨ꠈ‘ (諨 먶  壮 砬孿婠 ﰨॲ 쥰렪 觮뿶訠⠪赠먶 蠢맮Ⳡ⍊  ȂѠ쥤趨赠ࠡ誮⮍
    ͥ ﮧ䭥堠24 砱 ᠬ 㱲୮⫥ 䨠㭮砠⠖Ñݍ
  ̂Ĭ ӄ, ӂĠ᳡ꥪ⮢ Юᱨ鱪ԥ䥰ඨ蠨 嬥 ⍊  փѝ͠ ⠠᳡ꥪ⠵ Юᱨ鱪 ԥ䥰ඨ蠭௰ࢫᄇῠⰥ半  觢幥 㱲୮⫥㮠 ৶ࠠ 譴媶训 砡⠭訬
  塀墮젮Ⱐ⫥.
    15. ϰ蠢뿢륭訠⠠ȂѠ ᮫쭻堠ᠠﮤ孨嬠 跨半  ﱨ娷屪 ᭮㮠 譴媶训࡮륢୨ﬠ ࠲દ堤ೣ赍
  먶, 䠾騵ῠ⠠⫮歮頠쥤趨 ﮬ, 쥤趨詍
  ࠡ誠 ȂѠ (⠠᫳砥 壮 㲱⢨ 䥦㰭멠 ﮠ Ȃѩ ⍊  㱲୮⫥젯䪥 ⻧뢠岠ᰨ㠤㠱ꮰ쥤趨ﮬ.
     ⫮死堠᫳砿嬠 ﰨ 跨蠳㰮绠䫿 樧᮫쭮㮬
  ﰨ 䫨⥫쭮젠㲱⢨蠠諨 蠠ﰨỲ迠 ᰨ㠤덊  ᪮ன 쥤趨ﮬ, 䰳㨵 쥤趨赠ࠡ誮⬠䥦㰭멍
  ﮠȂѠ砭 ﰨ젬尻 ꠱ஷ 䮱⠢ꥠ᮫쭮㮠⠡먦੸奍
  륷塭 -  ﰮ䨫લ跥᪮堠 㷰妤孨堠 㮱㤠౲⥭ 諨
  쳭趨쭮頱豲嬻 礰ࢮ୥.
    16. ű먠 ﮠ砪뾷孨夨樭᪮㮠ࠡ誠 ȂѠ諨 ᰨ㠤덊  ᪮ன 쥤趨ﮬ ﮤ墠嬻頨먠譿嬻頭㦤ॲῠ⍊  Რ樮 륷孨謠 ࠢ뿥Ɀ ⠱⥲Ტ㾹奠륷塭
  ﰮ䨫લ跥᪮堠㷰妤孨堠㮱㤠౲⥭ 諨  쳭趨쭮鍊  ᨱ⥬렧䰠⮮尠迮
    17. ϰ蠭૨稨 䮣७⨠쥦䳠೪䱲⮬ 㮰ꨬ謍
  ࠩ묨 蠠먭婭묨 ୠ쨠 ⭳Ⱕ堠䥫 蠰㪮⮤Ტ
  륷塭- ﰮ䨫લ跥᪮㮠 㷰妤孨 㮱㤠౲⥭  諨
  쳭趨쭮頠ᨱ⥬렠礰ࢮ୥  砭訠 ᵮ䨬
  쥤趨ﮬ ﮤ墠嬻젨 譿嬻쬠 ⠽⮬ 㷰妤孨荊  ⻤嫿 蠠ᮮ⢥Ⱳ⳾騬 ৮젠೤㾲ῠ (ᠠﮬ  ୮⠢७ 䥫) ᯥ樠뼭률಻.
    18.   ᫳砿堠砡⠭迠 ﮤ墠嬮㮠 蠠譿嬮㮠 ⍊  ᮢ尸孨蠯ॱ⳯륭迠⠯㲨 ᫥䮢୨(侮), ꮭ⮩
  䮱⠢뿥⠠砡⸥㮠 ⠠᫨栩襥 륷塭- ﰮ䨫લ跥᪮半  㷰妤孨堠 㮱㤠౲⥭  諨   쳭趨쭮頠  ᨱ⥬덊  礰ࢮ୥ 蠠殺夠¸⠠ﮤ ୳ ᮮ⢥Ⱳ⳾饣࣠
  ⭳Ⱕ堤嫮
    19.   楫ﵠ ᥧ᭮Შ 쥤趨赠 ࠡ誮⠠륷塭
  ﰮ䨫લ跥᪨堳簥椥 㮱㤠౲⥭ 蠬㭨樯ૼ ᨱ⥬
  礰ࢮ୥ 蠠ᰨ㠤 ᪮ன 쥤趨ﮬ ब譨Ჰඨ  ȂѠ ୨糥⠠赠 䮯㱪 ꠠ᮫쭮쳠 ⮫쪮 ⠠ᮯ஢孨荊  䥦㰭 (ﮬ誠 䥦㰭) ﮠȂѬ ࠯ਠ㲱⢨蠸⠲  䥦㰭 ﮠȂѠ - 䥦㰭 (ﮬ誠 䥦㰭) ﮠ ୳
  ⭳Ⱕ堤嫬 ﰥ䢠ਲ嫼 觮먰⠠먶 䠾饥ῠ ⍊  쥤趨ﮬ, ⠪ଥ६ 먡 䰳㮬 ᢮ᮤ ﮬ幥
  ०謭箭레‘.
    20. ϰ蠠㲱⢨蠠 ﮪৠ  ꠠ 㮱免૨砶訠 Რศ썊  쥤趨謠 ࠡ誮젠 ᰨ㠤렠 ᪮ன  쥤趨 ﮬ
  ᮱⠢뿥Ɀ ᮮ⢥Ⱳ⳾頿 ᯰࢪࠠᠠ㪠砭襬  १㫼⠲
  ଠ 䨠㭮砬 ⻯孭뵠쥤趨赠젭诳뿶詬 ࠲દ半  ४権 䫿 쥤趨赠ࠡ誮⠠ȂѠ ﮠ ⥤孨䠭  ᮫쭮㮮 Ӫৠᯰࢪࠠﰨॲῠ ꠠ먷㠠䥫㠫趠,
  ᮤ尦๥㮱 ȂѮ Ѣ夥, 觫堢 ᯰࢪ嬠殺孮ῲ῍
  쥤趨謠 ࠡ誮젠ȂѠ ⠠泰 쥤趨赠먶,
  ᮤ尦๨屿 ⠈‘.
    21. ˨栬 ﮱ⳯袸襠 ⠠ȂѠ 觠 㷰妤孨頠ӈѬ ࠠ⠪楍
  椥堪 머孨⮡ ᯥ稢ྲῠ 쥤趨 ﮬ  (갮쥠⫮歮驠⠬夨樭᪨堳簥椥堓ȑ.
    Π१㫼⠲ൠ쥤趨 륤 蠵ఠ겥ॠ 砭
  쥤趨 ﮬ 䠢訬ῠ觠頪ಥ㮰訠먶 ﰮ觢Ɀ
  ᵮ䨬률砯豨 ⠬夨樭᪮頤쥭⠶訬 饩ῠ ⠠赍
  먷 䥫宍
    22. ˨栬 䠾騥ῠ ⠠ ଡ㫠⮰  먡 Რ樮
  륤 蠠륷孨蠠ﮠ ﮢ 㨷屪赬 ⥭尨祱ꨵ
  砡⠭詬 ˆנ - 譴媶訬 ⳡ尪㫥砬 ᠵభ 䨠ᥲ଍
  䰳㨵 砡⠭詬 ﰨ ꮲ堯砭寰尻⭮堭࡫ 荊  륷孨嬠ᯥ稢ྲῠᵮ䨬ᯥ樠먧谮⠭ 쥤趨
  ﮬ⠠ᮮ⢥Ⱳ⳾騵 륷塭 ﰮ䨫લ跥᪨堳簥椥半  㮱㤠౲⥭ 蠬㭨樯ૼ ᨱ⥬ 礰ࢮ୥.
    23. ˨栠  砡⸨嬠     ﮤ륦๨堠 ⫮歮鍊  㮱免૨砶訠ᰨ㠤ନ ᪮ன 쥤趨ﮬ, ᯥ稢ྲ῍
  ᵮ䨬ଡ㫠⮰ 쥤趨ﮬ 殺认 ﰥỢ୨
  ȂѠᨫନ 쥤趨赠ࠡ誮⠈‘.
    24.   ᫳砥  㲱⢨ ⠠ȂѠ 쥤趨赠 ࠡ誮⬍
  쥰迲迠 ﮠ 砭辠 殺⮩  䮢࠷塭 ﮬ  먶ବ
  ᮤ尦๨챿 ⠭赬 饱⢫ᄇῠ᮲೤ନ ȂѮ
    Ӡ䥦㰭 ﮠȂѠ䮫歠 Ỳ젠௲巪ࠠ䫿 砭迠 殺⮩
  䮢࠷塭ﮬ (ﰨ뮦孨堳 ꠭౲婠ȭᲰ㪶訩.
    25. ̥䨪ଥ,  ६률  쥤趨謨  ࠡ誠쨍
  ﮤ墠嬻젠 蠠譿嬻쬠 尠ῠ 㠠䥦㰭 ﮠ ȂѠ 荊  ﰨྲῠ᮫쭻쨠⮫쪮 ⠥㮠ﰨᳲᲢ訮
    26.  楫ﵠ⻿⫥ 砡⸨堨砷豫ࠫ趬 ᮤ尦๨屿 ⍊  ȂѬ ﰮ⥰ꨠᠭ負୮㮠ᮤ尦୨饭詠 ȂѬ 쥤趨謍
  ࠡ誮젠ȂѬ ⠠ᮮ⢥Ⱳ⨨ ᠣ࠴誮젰࡮⻬ ﰮ觢Ɀ
  ﮪଥ୻頠 १㫼⠲렠 ꮲ㮠 砭Ɀ  ⠠ 泰
  쥤趨赠  먶, ᮤ尦๨屿 ⠠ȂѬ 蠠⠠泰
  ᠭ負୮㮠ᮤ尦୨‘.
    27. ±嬠 㡻⠾騬  觠 ȂѠ (⠠⮬ 稱률 蠠Ⱐ⭻쩍
  쥤趨謠ࠡ誮젠ȂѠ ﰮ⮤貱砲嫼 쥤趨詍
    䫿  夥륭迠 㮤⨠ ꠠ㱫ﬠ 侮.
  Х糫철⻠࠮䮰쫿夨樭᪮頠ᯰࢪ ᮱⮿
  礮஢쿠 ꠦ䮣㡻⠾饣 ꮲﰨॲῠꠥ㮠먷㍊  䥫㮠 ̥䨶譱꠿ ᯰࢪ࠱ন⠠⠪楠 譴ඨ跨荊  砡⠭詬 १㫼⠲ൠ ﰮ⥤孭 ⠯尨ﰥỢ୨ Ȃэ
  쥤趨 륤 蠮ꠧ୭쥤趨ﮬ.
    ϥॢ堭堠ﮤ륦ಠ 砡⸨嬠 䠾騥ῠ ⠭宲뮦
  쥤趨ﮬ.
    28.   ᫳砥 ⿦ꮣ࡮륢୨衮 ᬥನ ᮤ尦๥㮱
  ȂѠ먶ࠠ䬨Ⱐ樿 ȂѠଥ䫨⥫쭮 ᮮṠ岠  젠壮
  ᫨窨젰⢥꠬ 蠭ध谠쳠ﰮ곰.

                            ϰ諮業襠N 1
                   ꠈ೪樨 䪥 쥤誮 -
                     ᠭ負୮㮠ᯥ祭迠먶,
                      ᮤ尦๨屿 ⠨箫ﲮ࠵
                        Ⱕ쥭ঠ
                        ୮⠢७ 䥫

              ϐȌŐ͛ɠҀE˜
      Ὰم͈ߠ̅Ĉֈ͑ʈ̠Ȍәő҂Ό DŽЀӍʒ Ȃэ

    Ү岰 (ಳ⭻鬠쥬ᰠ驠- 1 貮
    Ѳ岮 - 䮭孤- 1 貮
    ҥମ쥲ࠬ夨樭᪨頬઱謠뼭멠- 5 貮
    دಥ먠箢률- 100 貮
    ѨᲥ젠䫿 ⭳Ⱘ⥭ ⫨⠭詠- 10 貮
    دਸ਼렮䭮ࠧ堭࠲, 5, 10, 20 쫮 - 100 貮
    دਸ਼련먭堭 50 貮
    ȣ뻠譺媶训 ꠠ诰趠젰৭률- 200 貮
    ƣ㲠१譮⻩ - 5 貮
    ͮ歨滠䫿 殺墿箷ಥਠ렠- 2 貮
    Ю⮰౸谨⥫젭 1 貮
    ߧ몮䥰栲嫼 - 1 貮
    Ǯᠢ頤뿠ﰮ컢୨嫳䪠 - 2 貮
    S-৭࿠ⰳ᪠ 䫿 豪㱱⢥㮠仵୨⠰- 2 貮
    ͠᮰ Ⱐ 設 - 20 貮
    ʨ᫮த 譣૿⮰ (௯ఠ⠊ȭ3̩ - 1 貮
    ӱⰮ鱲⮠䫿  ﰮ⥤孨 豪㱱⢥㮠 仵୨"Ю⠠-
  㱲னᲢ ல" - 1 貮
    /ಠ仵ಥ뼭멠೷ - 1 貮
    ʨ᫮த ﮤ㸪࠭ 1 貮
    ЮᲮ쥰 - 1 貮
    ¥Ỡ쥤趨襠- 1 貮
    Ӫ려ꠠ(ᳬ꠬  祬 ᠠ젠ᰥ䱲⠠䫿 砭迍
  殺⨷ (䮢࠷塭 ⫮歮頬夨樭᪮頯騠 蠠殺巭嬍
  륪ఱ⢥堯९ఠ⮢, ﰨ쥭塞뵠⠪ত᫳砥 - 1 貮
    ϥॷ孼 ᰥ䱲⠠䫿 砭迠殺⮩ 䮢࠷塭쥤趨
  ﮬ 觫 ﰨ뮦孨蠳 ꠈ೪樨.
    تഠ⮰砲멠쥤趨詠- 2 貮
    تഠ쥲૫跥᪨頤뿠尠迠쥤誠쥭⮢ - 1 貮
    ѥ鴠- 1 貮
    Ѳ- 2 貮
    Ѳꠤ뿠쥤趨 譱ⰳ쥭⠰迠- 1 貮
    Ѳꠤ뿠Ქਫ쭮㮠젲尨ૠ -1 貮
    Ѳ㫠- 2 貮
    ʳ襲ꠠ쥤趨࿠- 2 貮
    ҳ졮窠 - 2 貮
    ¥䰮 (㰭੠磻ૼ 䫿 ற- 2 貮

                            ϰ諮業襠N 2
                   ꠈ೪樨 䪥 쥤誮 -
                     ᠭ負୮㮠ᯥ祭迠먶,
                      ᮤ尦๨屿 ⠨箫ﲮ࠵
                        Ⱕ쥭ঠ
                        ୮⠢७ 䥫

              ϐȌŐ͛ɠυЅׅ͜
        ˅ʀБ҂ō͛ՠϐŏ΂ DŽЀӍʒ Ȃэ

  ----T---------------------------------------------------T--------¬
  ¦ N ¦     ͠謥୨堫媠౲⥭।Ტࠠ  ¦հ୥¦
  ¦ﯯ¦                          ¦    ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦ 1 ¦            2              ¦  3  ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦          ѥथ筮 - ᮱㤨᲻報।Ტࠠ       ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦ 1.¦$७૨ଯ㫻 ﮠ0,1 쫠0,1% ୰ࠠ      ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦ 2.¦-௰諨⠡륲ꨠﮠ0,04            ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦ 3.¦ 먤 ⠡륲ꨠ0,06; ꠯먠ﮠ5 쫮 ⮠䫠ꮭൠ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦ 4.¦ 뮪譬 ⮠䫠ꮭൠﮠ30 쫠         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦ 5.¦è䰮ꮰ⨧ ⮠䫠ꮭൠﮠ5 쫠        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦ 6.¦Ĩᠧ ଯ㫻 ﮠ1 쫠1% ୰ࠨ ﮠ2 쫠0,5% ୰঑僧f
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦ 7.¦ȧ譬 ଯ㫻 ﮠ2 쫠0,25% ୰ࠠ        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦ 8.¦ʫ먭, ⠡륲ꨠ0,075, ଯ㫻 ﮠ1쫠0,01% ୰ࠦѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦ 9.¦ʮਭ䠰, ⠡륲ꨠﮠ0,01             ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦10.¦ʮࢠ뮫, ⮠䫠ꮭൠﮠ20 쫠          ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦11.¦ʮ࣫誮ଯ㫻 ﮠ1 쫠0,06 % ୰ࠠ      ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦12.¦ʮनନଯ㫻 ﮠ1 쫠蠲 쫠         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦13.¦ʮ䥨 ᥭ箠⠭ರ迬 ଯ㫻 ﮠ1 쫬 2 쫠   ¦    ¦
  ¦  ¦10-20% ୰ࠠ                   ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦14.¦˨䮪ਭ, ଯ㫻 ﮠ10 쫠2,4 % ୰ࠠ       ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦15.¦̥砲 ଯ㫻 ﮠ1 쫠1% ୰ࠠ         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦16.¦ͨⰮ㫨楰譬 ⠡륲ꨠﮠ0,0005         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦17.¦ͨⰮ᮰ᨤ, ⠡륲ꨠﮠ0,01           ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦18.¦ͮ⮪ਭନ䬠ଯ㫻 ﮠ5 쫠10% ୰ࠠ      ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦19.¦ͮ⮪ਭନ䬠⠡륲ꨠﮠ0,5           ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦20.¦Ϡ㨭,⠡륲ꨠ                 ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦21.¦Ϡ㨭, ଯ㫻 ﮠ5 쫠             ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦22.¦ϥ쨭, ଯ㫻 ﮠ1 쫠5% ୰ࠠ         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦23.¦ϰ夭觮뮭, ଯ㫻 ﮠ2 쫠(30 죩        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦24.¦Ѳழ୲譠ʬ ଯ㫻 ﮠ1 쫠0,05% ୰ࠠ     ¦ѯ豮ꠀ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦25.¦ѳ뼴촮꠨ଯ㫻 ﮠ2 쫠10% ୰ࠠ     ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦        Ρ姡⠾騥, 栰ྐྵ襠蠠        ¦
  ¦        ﰮ⨢ᯠ먲嫼 ᰥ䱲⠠         ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦26.¦-ૼ㨭, ⠠쯳렵 ﮠ2 쫠25% ୰ࠨ ⠡륲ꨠﮠ¦    ¦
  ¦  ¦0,5                        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦27.¦1侮譬 ⠡륲ꨠﮠ0,5              ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦28.¦`ࠫ㨭, ⠡륲ꨬ ଯ㫻 ﮠ5 죠        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦29.¦˨䮪ਭ, ଯ㫻 ﮠ1 쫠2 % ୰ࠠ        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦30.¦ͮ⮪ਭ, ଯ㫻 ﮠ2,5 蠱0 쫠0,5 % ୰ଠﮠ1 覠    ¦
  ¦  ¦2 쫠1 % ୰ଠﮠ1,2,5 蠱0 쫠2% ୰ࠠ     ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦31.¦ȭ䮬岠樭, ⠡륲ꨠﮠ0,025           ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦32.¦s⠤训 (८侮譩, ⠡륲ꨠﮠ0,15       ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦33.¦2ய譬 ଯ㫻 ﮠ1 쫠0,1% ୰ࠠ        ¦ѯ豮ꠀ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦         ĥ稭⮪ᨪඨ률ᰥ䱲⠠         ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦34.¦ë砬 ଯ㫻 ﮠ10 蠲0 쫠40% ୰ࠠ      ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦35.¦͠Ⱘ讱㫼䠲, ଯ㫻 ﮠ5 蠱0 쫠30% ୰ࠠ ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦36.¦ӭ貨 ଯ㫻 ﮠ5 쫠5% ୰ࠠ         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦37.¦ի᲻頭ರ詬.ଯ㫻 ﮠ10 蠲0 쫠0,9 % ୰໠¦    ¦
  ¦  ¦⮠䫠ꮭൠﮠ400 쫠0,9 % ୰ࠠ         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦38.¦Х먣뾪譬 ⮠䫠ꮭൠﮠ400 쫠       ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦          -⨣豲ନ報।Ტࠠ          ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦39.¦Ĩ쥤஫, ଯ㫻 ﮠ1 쫠1% ୰ࠠ         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦40.¦ѳﰠᲨଯ㫻 ﮠ1 쫠25% ୰ࠠ        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦  Ѱ失⢠ 䫿 곯谮⠭迠ﰨᲳﮢ ᰮૼ ౲컠   ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦41.¦Ѡ뼡㲠쮫, ཰뼠               ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦42.¦ϰ夭觮뮭, ଯ㫻 ﮠ2 쫠(30 죩        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦43.¦è䰮ꮰ⨧ 䫠ꮭ렯 쫠          ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦44.¦ҥ뫨⠡륲ꨠﮠ0,25            ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦45.¦ݳ䨫먭, ଯ㫻 ﮠ10 쫠2,4 % ୰ࠠ       ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦         ϰ⮱㤮஦ ᰥ䱲⠠          ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦46.¦̠㭨㫼䠲, ଯ㫻 ﮠ10 쫠25% ୰ࠠ     ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦47.¦Ĩ䥭譬 ⠡륲ꨠ                 ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦48.¦ʠࡠ젧寨䨭륯ᨭ), ⠡륲ꨠﮠ0,2     ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦49.¦ѥ䳪ᥭ, ଯ㫻 ﮠ2 쫠0,5% ୰ࠠ        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦       ѯ৬⨷屪襠ᰥ䱲⠠蠠樤렠       ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦50.¦ϫನ䨫먭, ଯ㫻 ﮠ1 쫠0,2% ୰ࠠ      ¦ѯ豮ꠀ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦51.¦ͮ-诠, ⠡륲ꨠﮠ0,04, ଯ㫻 ﮠ2 쫠2% ୰ࠠ ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦52.¦+젣嫼, 䫠ꮭ렯70 쫠            ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦53.¦¨꠫譬⠡륲ꨠ                 ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦        ʰୠ⫨⠾騥 ᰥ䱲⠠         ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦54.¦¨꠱ ଯ㫻 ﮠ1 쫠1% ୰ࠠ         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦55.¦ի᲻頪ૼ権, ଯ㫻 ﮠ10 쫠10% ୰ࠠ   ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦56.¦ó᪠ 㥬ನ祱꠿               ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦         -⨡讲誨 蠱㫼䠭諠쨤렠         ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦57.¦ϰ⮤ 省趨뫨(⠲.箠ﮫ㱨⨷屪襩 ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦58.¦ϰ⮤ ⥲࠶誫譠 (⠲.箠ﮫ㱨⨷屪襩¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦59.¦-⨡讲誨 १尢ࠠ               ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦60.¦ѳ뼴୨렬褻 ࠧ먷 㰳ﯠ          ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦61.¦ѳ뼴ඨ렭ರ迬 ⮠䫠ꮭൠﮠ5 蠱0 쫠    ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦          İ㣨堫媠౲⥭ ᰥ䱲⠠       ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦62.¦/നଯ㫻 ﮠ5 쫠1% ୰ࠠ        ¦ѯ豮ꠀ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦63.¦,譠稭, ଯ㫻 ﮠ2 쫠2,5% ୰ࠠ        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦64.¦ȭᳫ譻 ꮰ 蠯஫谮⠭婱⢨ ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦65.¦ˠ稪ᬠ⠠쯳렵 ﮠ2 쫠1% ୰ࠠ        ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦66.¦Գ࠱嬨䬠⠡륲ꨠﮠ0,04            ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦67.¦͠蠲밭멠ᯨಬ ⮠䫠ꮭൠﮠ30 쫠諨 ⠠   ¦    ¦
  ¦  ¦ଯ㫠堯 쫠                  ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦68.¦ϰ⮱⮫᭿筠뢮லꠠ           ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦69.¦ԥ寠쬠⠡륲ꨠﮠ0,001            ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦          -⨱寲跥᪨報।Ტࠠ         ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦70.¦n୻頱侮⬠⮠䫠ꮭ൬ ﮠ10 쫠3% ୰ࠠ   ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦71.¦p諫蠭⮢࿠祫孼 ﮠ10 쫠⮠䫠ꮭൠ0,1 -  ¦    ¦
  ¦  ¦2% ୰ࠠ                     ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦72.¦ʠ먩 젰㠭殢᫻鬠ﮰꠠ         ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦73.¦͠Ხ骠 鮤ଠ⮠䫠ꮭൠ5 % 蠱0% ୰ࠠ    ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦74.¦ϥ४豼 ⮤䠬 ⮠䫠ꮭൠ(殺㨤஫젢    ¦    ¦
  ¦  ¦⠡륲꠵)                     ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦75.¦ѯ谲 뮢멬 96 㰠䳱            ¦ѯ豮ꠀ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦76.¦Գ࠶諫譠䫿 㦭 ﰨ쥭孨ﬠ⠡륲ꨠ   ¦    ¦
  ¦  ¦ﮠ0,02                      ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦77.¦ի쨭 `(⠳婠              ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦           ϥॢ燐筻報।Ტࠠ          ¦
  +---T---------------------------------------------------T--------+
  ¦78.¦h: 5 젵 10 ᬬ 5 져 7 ᬠ          ¦    ¦
  ¦  ¦(Ქਫ쭻嬠⥰諼)             ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦79.¦ ⠠Ქਫ쭠 ⥰諼           ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦80.¦˥骮﫠᲻༠1嵰0 諨 2嵰0 諨 1岵0      ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦81.¦˥骮﫠᲻༠ᠪ⥰趨䭻頠           ¦ѯ豮ꠁ¦
  +---+---------------------------------------------------+--------+
  ¦82.¦Ѡ봥⪨ 젰륢률(Ქਫ쭻堨 ⥰諼)   ¦ѯ豮ꠁ¦
  L---+---------------------------------------------------+---------

                            ϰ諮業襠N 3
                   ꠈ೪樨 䪥 쥤誮 -
                     ᠭ負୮㮠ᯥ祭迠먶,
                      ᮤ尦๨屿 ⠨箫ﲮ࠵
                        Ⱕ쥭ঠ
                        ୮⠢७ 䥫

              ϐȌŐ͛ɠυЅׅ͜
        ѐńђ¬ •΄ߙȕ  ҅׊ӠċߠΊȟ
          υЂΉ ϐŁ͎ɠώ̎و  Ȃэ

       Ѱ失⢠ 䫿 ᥰ䥷- 륣ॠඨ荊             ﰨ ꫨ屪ᬥನ

    1. ӱⰮ鱲⮠䫿 ﰮ⥤孨豪㱱⢥㮠 仵୨"Ю⠠-
  㱲னᲢ ல" - 1 貮
    2. /ಠ仵ಥ뼭멠೷ - 1 貮
    3. ʨ᫮த 譣૿⮰ (௯ఠ⠊ȭ3̩ - 1 貮
    4. ʨ᫮த ﮤ㸪࠭ 1 貮

        Ρ姡⠾騥 蠦మﮭ覠報।Ტ͊
    5. -ૼ㨭, ⠡륲ꨠﮠ0,5 - 1 㯮
    6. 1侮譬 ⠡륲ꨠﮠ0,5 - 1 㯮
    7. ҥମ쥲ࠬ夨樭᪨頭 3 貮

         Ѱ失⢠ 䫿 ୮⪨ 갮⮲工,
          ࡮⪨ 蠯尥⿧ꨠ࠭ (㮢)

    8. ƣ㲠१譮⻩ - 2 貮
    9. ó᪠ 㥬ನ祱꠿ - 3 貮
    10. Ϡꥲ 譤袨䳠뼭멠殺墿箷 - 5 貮
    11. hᲨ筻頲ೡ砲멠⥰諼 1 쬠 3 쬠6 젭 ﮍ
  1 貮
    12. Ѡ봥⪨ 젰륢률Ქਫ쭻嬠⥰諼 - 10 貮
    13.  ⠠50 㰮 - 2 㯮
    14. ˥骮﫠᲻༠ᠪ⥰趨䭻頲,5 ᬠ堷 젨먠2 ᬠ堵젭 4
  貮
    15. ˥骮﫠᲻༠1 ᬠ堵00 ᬠ- 1 貮
    16. ϥਪ豼 ⮤䠠⮠䫠ꮭൠ3% ୰࠳0 쫠- 2 䫮
    17. ͠Ხ骠 鮤ࠢ렪堵% ୰࠭ 3 䫮
    18. РᲢᰨ뫨୲頧嫥⮠䫠ꮭൠ1% ୰࠭ 2 䫮
    19. =஧ ﰮ⨢⠿ ⮠䫠ꮭൠ- 2 䫮
    20. ͮ歨滠⳯ - 1 貮

           ѥथ筮 - ᮱㤨᲻報।Ტ͊
    21.͠蠲밭멠ᯨಠ⮠䫠ꮭൠﮠ10 쫠- 1 䫮
    22. ͨⰮ㫨楰譬 ⠡륲ꨠﮠ0,0005 - 3 㯮
    23. ʮࢠ뮫 ⮠䫠ꮭൠﮠ20 쫠- 3 䫮
    24.  먤 ⠡륲ꨠﮠ0,006 - 3 㯮
    25. ݪᲰલ ⠫尨୻, ⠡륲ꨠ0,02 - 3 䫮


                            ϰ諮業襠N 4
                   ꠈ೪樨 䪥 쥤誮 -
                     ᠭ負୮㮠ᯥ祭迠먶,
                      ᮤ尦๨屿 ⠨箫ﲮ࠵
                        Ⱕ쥭ঠ
                        ୮⠢७ 䥫

                 ƓЍ
       ̅Ĉֈ͑ʈՠΑ̎Ґ΂ ˈ֬ юąІȕџ  Ȃэ

  ----T----------T----T-------T-----------T---------T--------------¬
  ¦NN ¦     ¦®筦Ġ⠠ ¦ Ġ堠 ¦ Ġ⠠蠠¦Ġ堮ᬮⰠ¦
  ¦ﯯ¦ ԮȮΠ ¦࠱⦯㯭¦࠯ਦ Ⱕ쿠 ¦ﰨ ๥ ¦
  ¦  ¦     ¦  ¦륭迠 ¦ﮱ⳯륭訦๥¦       ¦
  +---+----------+----+-------+-----------+---------+--------------+
  ¦ 1 ¦   2  ¦ 3 ¦  4  ¦   5  ¦  6   ¦   7    ¦
  L---+----------+----+-------+-----------+---------+---------------

                       Р碮ல ﰨ뮦孨 4

  -----T-------------T---------------------------------------------¬
  ¦Ġ⠦  Ġ堠 ¦      α쮲ࠡਣम頑̏       ¦
  ¦㡻-¦ ࠯ਠ+------------T------------------T-------------+
  ¦⨿ ¦  㡻⨨  ¦°嬿 ⻧¦ Х糫철⠮ᬮⰠ¦Хꮬ孤ඨ蠦
  ¦  ¦       ¦ 蠯ਡ벨 (㮱免૨砶訩 ¦       ¦
  ¦  ¦       ¦ ᰨ㠤렠 ¦         ¦       ¦
  +----+-------------+------------+------------------+-------------+
  ¦ 8 ¦   9   ¦   10   ¦    11    ¦  12    ¦
  L----+-------------+------------+------------------+--------------

                            ϰ諮業襠N 5
                   ꠈ೪樨 䪥 쥤誮 -
                     ᠭ負୮㮠ᯥ祭迠먶,
                      ᮤ尦๨屿 ⠨箫ﲮ࠵
                        Ⱕ쥭ঠ
                        ୮⠢७ 䥫

                 ƓЍ
            р͈ҀЍ΃ΠюąІȟ Ȃэ

  ---------T--------------T-------------T--------------T-----------¬
  ¦Ġ⠠¦ ʥ젯஢夥 Ǡ쥷୨ ϰ夫 ¦ β쥲ꠠ
  ¦᫥䮢୦ 륤 ¦ ᠭ負୮쳠¦ ﮠ㱲࠭孨⻯孨覍
  ¦   ¦       ¦᮱⮿ ȂѦ ⻿⫥堠¦  ࠭奠 ¦
  ¦    ¦       ¦ (⻿⫥堦 ಪ覠⭥ᥭ ¦
  ¦    ¦       ¦ ಪ詠¦  赠ᰮꨠ ¦ﰥ䫮業試
  +--------+--------------+-------------+--------------+-----------+
  ¦  1  ¦    2   ¦   3   ¦   4    ¦   5   ¦
  L--------+--------------+-------------+--------------+------------

                            ϰ諮業襠N 6
                   ꠈ೪樨 䪥 쥤誮 -
                     ᠭ負୮㮠ᯥ祭迠먶,
                      ᮤ尦๨屿 ⠨箫ﲮ࠵
                        Ⱕ쥭ঠ
                        ୮⠢७ 䥫

                 ƓЍ
         ЅÈђЀֈȠąLj͔ŊֈȠ(ąLj͑Ŋֈȩ
         ΄ņě Ƞώђŋ܍ە ϐȍ
˅ƍΑ҅ɠ
            ąLj͔Ŋֈ΍͎ɠʀ̅Ѕ Ȃэ

  ----T----T--------T-------T--------------------------------------¬
  ¦NN ¦Ġ⠦ ԮȮΠ¦Ĩ࣭  ʮ먷屲⮠媲䥧譴媶訠 ¦
  ¦ﯯ¦  ¦    ¦砡-¦        (貳ꩠ        ¦
  ¦  ¦  ¦    ¦⠭迠 +-----T------T-----T------T-----T------+
  ¦  ¦  ¦    ¦    ¦젲- ¦﫠¦ﮭ ¦椠¦⼦ﰮ稥¦
  ¦  ¦  ¦    ¦    ¦࠶렦   ¦䳸ꨦ   ¦   ¦⥹蠠¦
  +---+----+--------+-------+-----+------+-----+------+-----+------+
  ¦1 ¦ 2 ¦  3  ¦ 4  ¦ 5 ¦ 6  ¦ 7 ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10  ¦
  L---+----+--------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------                       Р碮ல ﰨ뮦孨 6

  ------------------T-------------------------T--------------------¬
  ¦         ¦     °嬿     ¦          ¦
  ¦         ¦   䥧譴媶训  ¦          ¦
  ¦Х樬 䥧譴媶訦     ⻤尦ꨠ   ¦Ϯ䯨ἠ䥧譴媲¦
  ¦ (䥧譱媶訩  +------------T------------+          ¦
  ¦         ¦  ૮  ¦  ꮭ嶠  ¦          ¦
  ¦         ¦(砱., 쨭.)¦(砱., 쨭.)¦          ¦
  +-----------------+------------+------------+--------------------+
  ¦   11     ¦   12   ¦   13   ¦     14     ¦
  L-----------------+------------+------------+---------------------

    ϰ謥砭襺   ᫳砥 ﰮ⥤孨ﰮ䨫લ跥᪮頠꠬尭
  䥧譴媶訠(ﰨ ﰨỲ訠蠠㡻⨨ ﮤ墠嬻堠蠠譿嬻婍
  砯ᄇῠ ⱥ  㰠仠 泰ଠ 갮쥠 㰠仠 4 "Ĩ࣭
  砡⠭迢.   ᫳砥  ﰮ⥤孨 ꠬尭 ࡮⪨  ﮍ
  䥬跥᪨젠ﮪৠ젠(ﰨ ⻿⫥ ᮫쭮㮠 譴媶训
  砡⠭襬) 砯ᄇῠ ⱥ 㰠仠 泰ࠠ ᠠ 砲嫼
  㪠砭襬 䨠㭮砠砡⠭迮
 -    Bestpravo -


::.

 


 

 

2006-2016 InfoPravo-